ยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ความมุ่งมั่นขององค์กร

   For RID

         Reliability         เชื่อถือได้

         Integration       บูรณาการ

         Deployment     ใช้งานได้

  วิสัยทัศน์

         “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะในการบริการ (RID 4.0) ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”

  พันธกิจ

        • สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
        • บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
        • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
        • เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐานแบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
        • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
        • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

  ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบริหารการจัดการน้ำ และการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย แบบมีส่วนร่วม และเพิ่มคุณค่าการบริการแก่ประชาชน
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐานสากล

  เป้าประสงค์

       • ด้านการพัฒนาบุคลากร
           1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
       • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย
           1. เพื่อให้มีระบบสื่อสารระหว่าง บุคลากรในหน่วยงานและ ระหว่างอุปกรณ์/เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถใช้สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
           2. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
       • ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล
           1. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านน้ำของกรมชลประทาน ครอบคลุมข้อมูลทั้ง MIS และ GIS ที่เป็นเอกภาพ และมีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กร
           2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ
           3. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม
       • ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร
           1. เพื่อกำหนดทิศทาง และยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทานให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
           2. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของกรมในภารกิจสนับสนุนให้เป็นการทำงานบนพื้นฐานดิจิตอล ที่สามารถลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว และความสะดวกในการทำงานทุกที่ ทุกเวลา
           3. เพื่อให้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานมีเพียงพอ มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png0.png
  03 กรกฎาคม 2565