ยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ความมุ่งมั่นขององค์กร

   For RID

         Reliability         เชื่อถือได้

         Integration       บูรณาการ

         Deployment     ใช้งานได้

   

  วิสัยทัศน์

         กรมชลประทานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

   

  พันธกิจ

        • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        • ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานบริหารงานอย่างทั่วถึง
        • ให้มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯได้
        • ให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องแบบบริการจุดเดียว
        • ให้มีระบบบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ทัยสมัยและมีประสิทธิภาพ
   

  ประเด็นยุทธศาสตร์

         • การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         • การใช้ ICT ในการบริหารและการบริการข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทาน
         • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน
   
  เป้าประสงค์
       • ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
           1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสามรถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
       • ด้านคุณภาพการให้บริการ
           1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
       • ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
           1. มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
           2. มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
       • ด้านการพัฒนาองค์กร
           1. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
           2. องค์กรมีการจัดการความรู้
           3. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
     

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565