แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

water for all 2023

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ รายการกิจกรรม เป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน

1

  

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง มี.ค. 66 คำสั่ง ศทส.ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2

จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระดับสำนัก/กอง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระดับสำนัก/กอง  มี.ค. - เม.ย. 66 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3

  

 

 

 

โครงการที่ 3 Think Good Feel Good

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

- จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้องในแง่มุมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมกรมชลประทาน (เก่งงาน เก่งคิด รับผิดชอบงาน ร่วมมือ ร่วมประสาน เชี่ยวชาญงานที่ทำ นำประโยชน์สู่ประชาชน)

สำนัก/กอง จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้องถ่ายทอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้องในแง่มุมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมกรมชลประทาน (เก่งงาน เก่งคิด รับผิดชอบงาน ร่วมมือ ร่วมประสาน เชี่ยวชาญงานที่ทำ นำประโยชน์สู่ประชาชน

 

ก.พ. - ก.ย. 66

 

 

 

รายงานการถ่ายทอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้องที่สอดคล้องกับค่านิยมกรมชลประทาน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

4

 

  

 

โครงการที่ 4 Core Value Game Fest

การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยมทั้ง 5 ด้าน (WATER)

- ส่งทีมตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม Core Value Game Feat ที่กรมดำเนินการจัด

สำนัก/กอง ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม Core Value Game Feat จำนวนตามที่กรมกำหนด

 

 

ก.พ. - ก.ย. 66

 

  

ศทส.ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Core Value Game Feat

5

 

 

 

โครงการที่ 6 RID Hackathon

การแข่งขันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือแก้ปัญหาภายใต้โจทย์ที่ได้รับภายในระยะเวลาที่จำกัด

- ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม RID Hackathon ที่กรมดำเนินการจัด

สำนัก/กอง ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ RID Hackathon จำนวนตามที่กรมกำหนด

 

 

ก.พ. - ก.ย. 66

 

  

 

คณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ศทส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RID Hackathon

 

 

6

  

 

 

 

 

โครงการที่ 7 ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Best Practice)

ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่ดำเนินการด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรดีเด่น

- เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Best Practice) ทีกรมดำเนินการจัด

ผู้แทนจากคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Best Practice) และดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน

 

 

ก.พ. - ก.ย. 66

 

 

  

 

 

- ผชช.ทส.ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ร่วมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมค่านิมยมและวัตฒนธรรมองค์กร (Best Practice)

 

 

 

7

 

 

 

 

โครงการที่ 8 องค์กรก้าวไกลด้วยหัวใจผู้นำ

เสริมสร้างบรรยากาศองค์กร โดย ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)

- ตอบแบบประเมินวัดระดับความสามารถที่สะท้อนค่านิยม (WATER) ของผู้บังคับบัญชาจากการทำงานและการสอนงานที่กรมแจ้งเวียน

บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินจำนวนตามที่กรมกำหนด

 

 

 

 ก.พ. - ก.ย. 66

 

 

  

 

- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามประเมินคุณลักษณะที่สะท้อนค่านิยม (WATER) และวัฒนธรรมองค์กรของผู้บังคับบัญชา

 

 

8

 

 

 

โครงการที่ 9 โครงการประเมินการรับรู้และเข้าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน

- ตอบแบบสอบถามการประเมินการรับรู้และเข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน ที่กรมแจ้งเวียน

บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินจำนวนตามที่กรมกำหนด

 

 

ก.ค. - ก.ย. 66

 

  

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 11 โครงการสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน (AAR)

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาร่วมกันเพื่อปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป

- จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฎิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน (AAR) ระดับสำนัก/กอง

- ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม (AAR) ที่กรมดำเนินการจัด

1. สำนัก/กอง จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน (AAR)

2. สำนัก/กอง ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม (AAR) จำนวนตามที่กรมกำหนด

 

 

 

 

 ก.ค. - ก.ย. 66

 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน ตามแผยขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน (AAR)