ชุดความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน รู้ทัน รู้ใช้เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Internet for Better Life) กับหนังสือชุด "ฉลาดรู้เน็ต" จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

Pages from ฉลาดรเนต Pages from ฉลาดรเนต 1 ตอน Internet of Things
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Get of Internet 2 E Book Page 001 Pages from ฉลาดรเนต 3 ตอน Trust on Mobile Internet
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด