เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน สายตรง โทรสาร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       ดร.วัชระ เสือดี
2481
2488
0-2669-5015
08-4874-6071
08-1397-9950
0-2243-1320
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
     
 นายสมนึก จิระศิริโสภณ
2960 0-2669-3725
06-1420-1645
0-2243-0966
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                            (ด้านวางแผนและโครงการ)
     
 นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
2712
2288
0-2241-2274
09-2280-1865
0-2243-6933
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
        นางวัชรา พรหมนารถ
2514

0-2243-6970
08-1705-5379
0-2243-6933
            งานธุรการ 2312 0-2241-4785 0-2243-6933
            งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 2431 0-2241-5158 0-2243-6933
            งานการเงินและบัญชี 2838 0-2241-4785 0-2243-6933
            งานพัสดุ 2780
2614
0-2241-2327 0-2241-7279
            คลังพัสดุ (ปากเกร็ด) 490
491
0-2583-0060
0-2583-8351
-
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
       นางไขแสง วิภาโตทัย
2845 0-2241-7280
08-4700-5317
0-2241-7280 
            ฝ่ายยุทธศาสตร์ 2516 0-2241-7280 0-2241-7280
            ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี 2625 0-2669-3975 -
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
      นายราชพล หิรัญรักษ์
2779 0-2669-5035 0-2667-0972
            ฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2468
2952
0-2243-1096 -
            ฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2259 0-2669-5035 0-2669-3975
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
      นางรดา รุจิณรงค์
 2470 0-2243-6972
08-4874-6053
-
           ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร            2844 0-2243-6972 -
           ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  2515
2362
0-2243-6971 0-2243-6962
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
      นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
2244 0-2241-1012
08-4874-6056
0-2243-0966
           ฝ่ายโทรคมนาคม 2965 0-2243-1097
09-2554-2978
0-2243-1097
vpn3401ต่อ2485
           ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่1 (สามเสน) 2963 0-2667-0963 0-2243-1097
          ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) 593
467
0-2583-8340 0-2583-8348