ความมุ่งมั่นขององค์กร

 For RID

       Reliability         เชื่อถือได้

       Integration       บูรณาการ

       Deployment     ใช้งานได้

 

วิสัยทัศน์

       กรมชลประทานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

      • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      • ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานบริหารงานอย่างทั่วถึง
      • ให้มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯได้
      • ให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องแบบบริการจุดเดียว
      • ให้มีระบบบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ทัยสมัยและมีประสิทธิภาพ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

       • การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       • การใช้ ICT ในการบริหารและการบริการข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทาน
       • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจ
ของกรมชลประทาน
 
เป้าประสงค์
     • ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
         1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสามรถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
     • ด้านคุณภาพการให้บริการ
         1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
     • ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
         1. มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
         2. มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
     • ด้านการพัฒนาองค์กร
         1. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
         2. องค์กรมีการจัดการความรู้
         3. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม