หน้าที่ความรับผิดชอบตาม "กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557" ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้


        (1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
        (2) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
        (3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
        (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน คือ  

ฝ่ายบริหารทั่วไป

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

              1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการ ค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบในการบริหารสำนักงาน

              2) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ในฐานะกองผู้ควบคุม การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย การบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลั่นกรองผลงาน การประเมินบุคคล การเลื่อนระดับให้สูงขึ้นและรับเงินประจำตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

              5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

              6) ศึกษา วางแผน กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรทีคุณภาพชีวิตที่ดี

             7) กำกับ ดูแล การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การบริหารนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน

             8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนยุทธศาตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

            1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             2) ศึกษา ติดตาม กำหนด และเผยแพร่ มาตรฐานเทคโนโลยี จัดทำโครงการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

             3) ศึกษา ติดตาม กำหนด และเผยแพร่ แนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ แผนบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

             4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน การบริหารงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

             1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ประกอบและระบบที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการเพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

             2) บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องตอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุด บกพร่อง ใช้งานไม่ได้ให้สามารถกลับมาใช้ในการพัฒนางานของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับบุคลากรภายในกรม สำหรับติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

             4) บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายอันทำให้การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศหยุดชะงัก

             5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

             1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

             2) ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทาน เพื่อสนันสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทาน

             3) บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

             4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

            1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ วางแผน พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

             2) ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ประมวณการและออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเพื่อให้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมสนับสนุนภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

             3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             4) อำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตามประเมินผล บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

             5) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียง ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

             6) วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

             7) บริการรับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมสามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

             8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด