วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผสท.ทส. รักษาการในตำแหน่ง ผคค.ทส. เป็นประธานการประชุมพิจารณาเร่งรัดในการจัดทำร่าง TOR เช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย VPN โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

DSC 0004 DSC 0001
DSC 0009 DSC 0005
DSC 0011