RID Smart Card เพื่อการบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกต่อประชาชน

RID Smart Card เพื่อการบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกต่อประชาชน

ระบบติดตามงานตามนโยบาย ของรมช.กษ.

ระบบติดตามงานตามนโยบาย ของรมช.กษ.

ระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร กรมชลประทาน

ระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร กรมชลประทาน

ระบบติดตามผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ระบบติดตามผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ระบบบริหารการฝึกอบรม

ระบบบริหารการฝึกอบรม

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (GIS Web Service)

ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (GIS Web Service)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้มูลสาธารณูปโภค กรมชลประทาน

ระบบฐานข้มูลสาธารณูปโภค กรมชลประทาน

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digital เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำ

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digital เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำ

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างขนาดใหญ่

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างขนาดใหญ่

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างขนาดกลาง

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างขนาดกลาง

ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า

ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า

ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืช (WUSE)

ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืช (WUSE)

ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

Big Data ระยะที่ 1/2

Big Data ระยะที่ 1/2

ระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ

ระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ

ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก

ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก

Application WMSC

Application WMSC

version Android