IctKmChannelค้นหา

ict 591013

คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)

icone-horloge  คู่มือการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
icone-horloge  คู่มือการควบคุมวัสด
icone-horloge  คู่มือการบริการรับ-ส่งข่าวทางวิทยุโทรคมนาคม
icone-horloge  คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
icone-horloge  คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) และรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ
icone-horloge  คู่มือการพัฒนาระบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
icone-horloge  คู่มือการสำรองกู้คืนระบบงานสารสนเทศ กรมชลประทาน
icone-horloge  คู่มือการให้รหัสครุภัณฑ์และจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมในฐานะของหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์
icone-horloge  คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้่จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์พื้นฐานของทางราชการ