การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทาน ครั้งที่ 1/2564

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย คณะทำงาน ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ กองการเงินและบัญชี สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ประธานแจ้งให้คณะทำงานทราบ ใน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน 2.แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) 3.หลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณา แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 4.กระบวนการจัดตั้งงบประมาณด้าน IT ของกรมชลประทาน ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png8.png3.png9.png1.png6.png
  13 เมษายน 2564