ผยม.ทส.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2564-2566)

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2564-2566) ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางกรอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2564-2566) และเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png8.png4.png7.png8.png
  28 กันยายน 2563