ส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย คณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working Group) และคณะทำงานด้านเทคนิดเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) คณะที่ปรึกษาปรึกษาด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) และได้มีการ VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและให้ข้อคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568 และแผนงานสำคัญ Flagship Project

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png1.png1.png
  15 สิงหาคม 2563