ทำเนียบผู้บริหาร

   
  wutcharaดร.วัชระ เสือดี
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   

   

  download-
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
  downloadนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)

   

   
  downloadนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
  downloadนางรดา รุจิณรงค์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  (รก.) ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
  downloadน.ส.ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์
  (รก.) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

   

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  0.png0.png4.png1.png3.png9.png
  19 มกราคม 2563