ทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

   
  wutcharaดร.วัชระ เสือดี
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   

   

  downloadนางรดา รุจิณรงค์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
  downloadนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)

   

   
  downloadนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
  downloadว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  downloadนางอัจฉรา ดาวัน
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
  downloadน.ส.ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

   

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png5.png3.png0.png3.png3.png
  24 ตุลาคม 2563