การประชุมผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564

  wutchara

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 389/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเอนก ก้านสังวอน) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 274/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 313/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (นายทศพร บุณฑริก) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 308/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ 2.นายเกรียงศักดิ์ อัฐวงศ์ 3.นางสาวดารุณี สายยศ 4.นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 54/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤช กลมกล่อม 2.นายมานัส เร่งสูงเนิน 3.นายเจษฎา พวงผกา 4.นายฐิติกร แสงโสภา)

  รอบรั้ว ศทส.

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png8.png3.png6.png7.png1.png
  11 เมษายน 2564