พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผชช.สส.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนปฎิบัติงานและการเข้าร่วมโครงการแต่ละองค์ประกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม ณ กรมการข้าว

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยได้นำระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับหน้าห้องน้ำที่ตึก IEC ทั้ง 5 ชั้น

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 6/1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png5.png8.png0.png6.png9.png
  24 พฤศจิกายน 2563