ประชุมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือไวรัส โควิด-19 ในกรมชลประทาน (2 มีนาคม 2563)
การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายและแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยได้นำระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับหน้าห้องน้ำที่ตึก IEC ทั้ง 5 ชั้น

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 624/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 614/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ COVID-19/6/2/2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 451/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 401/2563 เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) กรมชลประทาน

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  ipv6 ready
  0.png0.png2.png6.png4.png7.png8.png
  30 พฤษภาคม 2563