IctKmChannelค้นหา

    
    p systems60
                          (คลิกตอบแบบสอบถามที่แบนเนอร์ด้านบน)
 หมายเหตุ    ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานที่สำนัก/กองใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละสำนัก/กอง มีการใช้ระบบงานร่วมกับส่วนกลาง เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ โดยสำนัก/กอง อาจมีระบบงานที่พัฒนาเอง หรือดำเนินการจ้างพัฒนา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการต่อไป  กรณีสำนัก/กองไม่มีระบบงานที่นอกเหนือจากที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนด ก็ไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม  1. แจ้งผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงของส่วนราชการ   2.เอกสารประกอบการประชุม

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

  

                   ปีงบประมาณ 2560

               รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)

               รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

 

 

                    ปีงบประมาณ 2559

               รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

               รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559)

               รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)

               รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)

               รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)

               รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษายน 2559)

               รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

 

 

                    ปีงบประมาณ 2558

                รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

                รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558) 

                รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 

                รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558) 

                รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558) 

                รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)

  รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)