IctKmChannelค้นหา

    
    p systems60
                          (คลิกตอบแบบสอบถามที่แบนเนอร์ด้านบน)
 หมายเหตุ    ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานที่สำนัก/กองใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละสำนัก/กอง มีการใช้ระบบงานร่วมกับส่วนกลาง เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ โดยสำนัก/กอง อาจมีระบบงานที่พัฒนาเอง หรือดำเนินการจ้างพัฒนา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการต่อไป  กรณีสำนัก/กองไม่มีระบบงานที่นอกเหนือจากที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนด ก็ไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม
เอกสารเพิ่มเติม  1. แจ้งผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงของส่วนราชการ   2.เอกสารประกอบการประชุม

ความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเปนมาของศนย