IctKmChannelค้นหา

ict 591013

RidNetCallCenter

ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม/สัมมนา

คำสั่งศูนย์ฯ

ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง เรื่อง
1 ที่ ข 6/7/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(10 มิ.ย. 59)
2 ที่ ข 6/6/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(1 เม.ย. 59)
3 ที่ ข 6/5/2559 แต่งตั้งคณะทำงานตามกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร(22 มี.ค. 59)
4 ที่ ข 6/4/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(14 มี.ค.59)
5 ที่ ข 6/3/2559 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(14 มี.ค. 59)
6 ที่ ข 6/2/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(8 ก.พ. 59)
7 ที่ ข 6/1/2559 แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้(20 ม.ค. 59)

การประชุมภายในศูนย์ฯ

ประชุมวิชาการสัญจร ณ The Grace Amphawa อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
ประชุมวิชาการสัญจร ณ The Grace Amphawa อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
ประชุมวิชาการสัญจร ณ The Grace Amphawa อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
ประชุมวิชาการสัญจร ณ The Grace Amphawa อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
ประชุมวิชาการสัญจร ณ The Grace Amphawa อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ITIL เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ITIL เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ITIL เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ITIL เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประชุมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ประชุมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ประชุมคณะทำงานย่อยชลประทานโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7เมษายน 2559
รธว. ประชุมสายงานวิชาการ ณ ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
รธว. ประชุมสายงานวิชาการ ณ ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
รธว. ประชุมสายงานวิชาการ ณ ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
รธว. ประชุมสายงานวิชาการ ณ ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
การประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559

กิจกรรมศูนย์ฯ ในรอบปี 2559

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 ขึ้น ณ ห้องประุม 500 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 ขึ้น ณ ห้องประุม 500 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 ขึ้น ณ ห้องประุม 500 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 ขึ้น ณ ห้องประุม 500 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 ขึ้น ณ ห้องประุม 500 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมชลประทาน
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ICT สัญจร เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ D Varee Diva Nana Resort แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ผู้บริหาร

ceo manas 4นายมนัส กำเนิดมณี

ผส.บค. รักษาราชการแทน ผอ.ทส.

risk ict2
download2
docAreaRid edit
promationmobile3
voip2
website59 2
law2
pramal
PMQA

Plan1
Plan2
Plan3
Plan4

Logo114s